خالی بندی!!

* بعضی ها دهانشان عادت کرده برای همه چیز خالی ببندند!

* بعضی ها گوششان عادت کرده برای همه چیز خالی بندی بشنوند!

* بعضی ها از گفتن خالی بندی لذت می برند!

* بعضی ها از شنیدن خالی بندی لذت می برند!

* بعضی ها خالی می بندند فقط برای اینکه حرفی زده باشند!

* بعضی ها هم خالی می بندند فقط برای اینکه حرفی برای گفتن ندارند!

* بعضی ها دوست دارند با خالی بندها بگردند چون به خودشان امیدوار می شوند!

* بعضی ها هم دوست ندارند با خالی بندها بگردند چون از خودشان ناامید می شوند!

* بعضی ها از بس خالی بندی شنیدند دیگر حرف راست را باور نمی کنند!

* بعضی ها هم از بس همیشه حرف راست را دنبال کردند باور نمی کنند کسی خالی هم ببندد!

* بعضی ها ترجیح می دهند خالی بندی های شیرین بشنوند تا واقعیت های تلخ!

* و بعضی ها هم می خواهند حرف راست بشنوند حتی اگر تلخ باشد!

!!!خدا خودش به خیر بگذرونه!!!

/ 0 نظر / 13 بازدید